โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ปริญญาเอกในต่างประเทศ

การประชุมอาจารย์ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย Download เอกสารโครงการ [Show slideshow]

ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา รอบ 3 คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา และประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาตกค้าง และนักศึกษาที่ลงซ่อมเสริม 8 วัน      เนื่องจากระบบลงทะเบียนขัดข้อง ทำให้ห้องเรียนซ้ำซ้อนกันหลายห้อง ดังนั้น ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียน วัน และเวลาเรียนของตนเองก่อนเข้าชั้นเรียน หากมีปัญหาใด ๆ ให้มาติดต่อศูนย์ภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 ในวัน และเวลาราชการ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ห้องเรียน และชื่ออาจารย์ผู้สอนได้ตามไฟล์ที่แนบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ห้องเรียน และชื่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ http://www.lc.cmru.ac.th/?post_type=wpdmpro&p=1631 โดย 1. Download ไฟล์ 2. เปิดไฟล์ แล้วกด Search หรือ Ctrl+F ใส่ชื่อ หริอรหัสนักศึกษา.. Enter

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานศูนย์ภาษา

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการจัดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ณ ศูนย์ภาษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 เพื่อจัดอบรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต่อไป [Show slideshow] 12►

ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา

  รอบที่ 1 : คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร (วันที่ 5-25 มกราคม 2559) รอบที่ 2 : คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ (วันที่ 2-26 กุมภาพันธ์ 2559)   วิธีการตรวจสอบรายชื่อ Download File กด Search หรือ Ctrl + F แล้วใส่ชื่อ หรือรหัสนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

การลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษ (เปลี่ยนจากการลงทะเบียนออนไลน์เป็นลงด้วยตัวเอง) นักศึกษาทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษยังไม่ครบเกณฑ์ผ่าน 80% สามารถลงทะเบียนขอเรียนซ่อมเสริมได้ เพื่อให้ผ่านกิจกรรมนี้ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านจะได้รับหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วยกิต และได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอเรียนซ่อมเสริมได้ ระหว่างวันที่ 1 – 8 มีนาคม 2559          ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามจำนวนวันที่ขาดเรียน ดังนี้ – ขาด 1 วัน = ผ่าน 80% ของการอบรม ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม – ขาด 2 วัน ให้ลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 1 วัน – ขาด 3 วัน ให้ลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 2 วัน – ขาด 4 วันขึ้นไป …

Continue reading