ตรวจสอบรายชื่อ หมู่เรียน การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2562)

ประกาศ.. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2562 ตรวจสอบรายชื่อ, หมู่เรียน, วัน/เวลา ที่เรียนได้จากไฟล์ด้านล่าง                         >> Download File  ตรวจสอบโดย ค้นหารายชื่อจาก รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ ให้มาติดต่อศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)  ในวันและเวลาราชการ

ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ Language Achievement Test นักศึกษาชั้นปีที่ 2 / 2562

คำชี้แจง : สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ สอบระหว่างวันที่ 9 – 25 กรกฎาคม 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) // —————————————————————————————————– // เลือกวิทยาเขต : วิทยาเขตเวียงบัว วิทยาเขตแม่ริม     // —————————————————————————————————– // * นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สอบระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2562 (ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน) ** นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบระหว่างวันที่ 20-30 สิงหาคม 2562 (ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน)      .. การสอบทุกช่วง เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ..

การอบรมผู้คุมสอบวัดระดับภาษาจีน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (HSK)

วันที่ 18 มิถุนายน 2562.. Mr.Zhao Guoxiang ผู้มีอำนาจทำการแทนศูนย์กลางสอบวัดระดับภาษาจีน เป็นวิทยากรอบรมอาจารย์ผู้ทำหน้าที่คุมสอบวัดระดับภาษาจีน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ อ.ตุลยนุสรญ์ สุภาษา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ อ.กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ อ.พัชราภรณ์ เชาวนพูนผล สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ อ.ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ อ.ดร.ประนอม ลำงาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อัญชลี เรือนมั่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วุฒิชัย สืบสอน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – รอบที่ 2 (อบรมระหว่างวันที่ 24 มิย. – 21 กค. 62)

สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตเท่านั้น สามารถเลือกอบรมที่วิทยาเขตเวียงบัว หรือวิทยาเขตแม่ริม คลิกที่ Section เพื่อลงทะเบียน TOEIC Revision (20 Hrs.) – อบรมที่วิทยาเขตเวียงบัว Sec 1 จันทร์และพุธ9.30-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ – หลักสูตรวันจันทร์ – ศุกร์ อบรมวันที่ 24 มิย-19 กค. 62 (ลงทะเบียนถึง 20 มิย. 62) Sec 2 จันทร์และพุธ13.00-15.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ – หลักสูตรวันเสาร์ – อาทิตย์ อบรมวันที่ 29 มิย-21 กค. 62 (ลงทะเบียนถึง 27 มิย. 62) Sec 3 จันทร์และพุธ15.30-18.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ Sec 4 …

Continue reading

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 5 : ลงทะเบียนวันที่ 13 – 25 มิถุนายน 2562)

ลงทะเบียน วันที่ 13 – 25 มิถุนายน 2562 อบรมระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2562       >>> ลงทะเบียน