ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและระเบียบการสอบ CMRU – GEP Test

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและระเบียบการสอบ สำหรับการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU – GEP Test)    >> Download ไฟล์รายชื่อ       

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP (ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2561)

เลือกกลุ่มสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน English Major (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) Non-English Major (สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 3

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 3 – ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 6 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 – อบรม วันที่ 4 มีนาคม – 1 เมษายน 2561                   Click เพื่อลงทะเบียน หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย

CMRU-GEP Test 2018

ศูนย์ภาษา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบ CMRU-GEP Test สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด ดังนี้     >>    Click for Download Picture  

เตรียมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP

    วันพฤัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ..  Institute of International Education เข้าร่วมประชุมกับ ผศ. ดร. ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี  และว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย  สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นศูนย์ในการทดสอบดังกล่าว