ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ ปีการศึกษา 2561

ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ แต่งกายชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดง มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการแก้ไข/ลบ ข้อมูลให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อม ชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา วัน/เวลาที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา เท่านั้น (Facebook.com/Language Center : CMRU) วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา ห้องสอบ : ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) 9.00 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 13.00 – 15.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 16.00 – 18.30 …

Continue reading

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 2 : ลงทะเบียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2562)

การอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 3) ลงทะเบียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2562 อบรม วันที่ 18 มีนาคม – 3 เมษายน 2562  >> ลงท่ะเบียนอบรม

ลงทะเบียนสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 (วิทยาเขตเวียงบัว และศูนย์แม่ริม)

สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ ลงทะเบียนสอบโดยเลือกเวลาเพื่อลงทะเบียน วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบพิเศษ) เวลา ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) 9.30-10.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 10.30-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 11.30-12.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 13.00-14.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ 14.00-15.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ ********************************************************************************************* วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา …

Continue reading

ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถตรวจสอบผลการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือชื่อ-นามสกุล          >> Download  ผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง        >>  แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงชื่อ

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 1 : ลงทะเบียนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 4 มกราคม 2562)

การอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 1) ลงทะเบียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 4 มกราคม 2562 อบรม วันที่ 14 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2562)  หมายเหตุ :  ผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More กับศูนย์ภาษาก่อนเข้ารับการอบรม (ลงทะเบียนทดสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, ทดสอบ 1 ครั้ง สามารถลงทะเบียนอบรมได้หลายหลักสูตร) >> ลงท่ะเบียนอบรม >> ลงทะเบียนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนอบรม (สอบที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27)