เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 3

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 3 – ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 6 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 – อบรม วันที่ 4 มีนาคม – 1 เมษายน 2561                   Click เพื่อลงทะเบียน หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย

CMRU-GEP Test 2018

ศูนย์ภาษา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบ CMRU-GEP Test สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด ดังนี้     >>    Click for Download Picture  

เตรียมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP

    วันพฤัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ..  Institute of International Education เข้าร่วมประชุมกับ ผศ. ดร. ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี  และว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย  สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นศูนย์ในการทดสอบดังกล่าว 

ประกาศปิดบางหลักสูตรโครงการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2560 (รอบที่ 2)

    ศูนย์ภาษาได้ทำการปิดหลักสูตรบางหลักสูตรของโครงการการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2560 (รอบที่ 2) เน่ืองจากมีผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ ดังนั้น หากนักศึกษาที่ลงชื่อไปแล้ว สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ตามหลักสูตรที่เปิดได้แน่นอนตามประกาศ ณ ปัจจุบัน ตรวจสอบและลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียนอบรม (Update)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้ – หลักสูตรการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS (4 Skills) สำหรับอาจารย์ จำนวน 48 ชั่วโมง โดยศูนย์ภาษาได้เชิญ Mr. Martin Gordon ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS มาเป็นเวลากว่า 14 ปี และเคยเป็นกรรมการผู้ให้คะแนนการสอบ IELTS (IELTS examiner) มาแล้ว มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยอบรมทุก ๆ วันศุกร์ เวลา 17.00 – 19.00 น. ห้อง 27045 เริ่มอบรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 20 ชั่วโมง อบรมโดย อ. พะเยา นุเสน อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก อบรมทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 12.00 …

Continue reading