ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ Language Achievement Test สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง : สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 วิทยาเขตเวียงบัว : สอบวันที่ 20-24 และ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 (วิทยาเขตเวียงบัว) วิทยาเขตแม่ริม    : สอบวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดิจิทัล 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์แม่ริม แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ ลงทะเบียนสอบโดยเลือก วัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน ตามวิทยาเขตที่สะดวก นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ …

Continue reading

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ แต่งกายชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดง มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ ให้ลงทะเบียนใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สอบรอบนี้ สามารถสอบรอบหน้าได้ โดยรอประกาศแจ้งจากศูนย์ภาษา วันที่สอบ ลงทะเบียน วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 27 9.30-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ 14.00-16.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 27 …

Continue reading

สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC : สอบวันศุกร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2563

เปิดรับสมัคร การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันรับสมัคร :รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 วันที่สอบ :วันศุกร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2563 / รับสมัครจำนวน 30 คน เวลา : 13.00-15.30 น. / ลงทะเบียนเข้าสอบ 12.30 น. อัตราค่าสมัครสอบ :1) ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 700 บาท2) ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,000 บาท การสมัครสอบ :สมัครสอบที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยแสดงบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา (กรณีให้คนอื่นสมัครให้ ต้องใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชน, วัน/เดือน/ปี เกิด ผู้สมัคร) และชำระเงินทันที >> Download ใบสมัครสอบ …

Continue reading

ลงทะเบียน อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 4)

ลงทะเบียน วันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2563 อบรมระหว่าง วันที่ 20 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2563 หยุดเรียนวันนักขัตฤกษ์  รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา >> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง รอบที่ 4 <<

ประกาศยกเลิก.. การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) รอบวันที่ 12 กรกฎาคม 2563