ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 2)

ลงทะเบียน วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2562 อบรมระหว่าง วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 50 บาท รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน ตรวจสอบตารางอบรมหลักสูตรระยะสั้น ศูนย์ภาษา ปี 2563       >> ลงทะเบียน อบรมรอบที่ 2 <<

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) ประจำปี 2563

    ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตามกำหนดการ ดังนี้ Download ใบสมัครสอบ (Click) กำหนดการสอบ >> การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK วันที่จัดสอบ วันที่หมดเขตรับสมัคร วันที่ประกาศผลสอบ รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 26 ธันวาคม 2562 3 กุมภาพันธ์ 2563 รอบที่ 2 : วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 9 มีนาคม 2563 6 เมษายน 2563 รอบที่ 3 : วันเสาร์ที่ …

Continue reading

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 1)

อบรมระหว่าง วันที่ 18 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2562 ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 50 บาท รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน ตรวจสอบตารางอบรมหลักสูตรระยะสั้น ศูนย์ภาษา ปี 2563         >>  ลงทะเบียน อบรมรอบที่ 1  <<

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบเรียบร้อยแล้ว

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา  มารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ทำวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว (Click) ให้นักศึกษามารับได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ในวัน/เวลาราชการ      สอบถามเพิ่มเติม Facebook/Language Center : CMRU     โทร. 053-885867-68  

ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

สอบวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ยกเว้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ และาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์โดยจะจัดสอบให้ภายหลัง) ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC12 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา คลิกเลือกเวลา เพื่อลงทะเบียน วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา ห้องสอบ : แจ้งย้ายห้องสอบ : ให้นักศึกษาไปสอบที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27(ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบ) 9.00-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 12.00-14.30 น. – ยกเลิก – 14.40-17.10 น. ตรวจสอบรายชื่อ วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา ห้องสอบ …

Continue reading