ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1/2561

ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมทุกคน) สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) เลือกวัน/เวลา : รอบละ 50 คน เงื่อนไข : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมสาธิตการใช้โปรแกรมทุกคน นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตัวเองจาก เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรม หรือสอบถามจากเพื่อนได้ หมายเหตุ : ไม่มีการเพิ่มรอบอบรมสาธิตการใช้โปรแกรม Tell Me More             หากนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรม และมีความต้องการเข้ารับการอบรมให้มาตรวจสอบที่นั่งว่างด้วยตัวเอง ณ ห้องอบรม ชั้น 4 อาคาร 27 ตามรอบอบรมที่ประกาศ .. หากมีที่นั่งว่าง สามารถเข้ารับการอบรมแทนที่ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน (โดยให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเข้าห้องอบรมก่อน) วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 …

Continue reading

ตรวจสอบรายชื่อ หมู่เรียน การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ไฟล์แก้ไขวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561)

ประกาศด่วน.. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2561 ตรวจสอบรายชื่อ, หมู่เรียน ใหม่ตามไฟล์ที่ปรับปรุงล่าสุด (11 กรกฎาคม 2561) เนื่องจากมีการยุบบางหมู่เรียน   >> Download File (11 กรกฎาคม 2561)        ตรวจสอบโดย ค้นหารายชื่อจาก รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ ให้มาติดต่อศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในคาบแรกของการอบรม เนื่องจากมีการทดสอบ Pre-Test    

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 5

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 5        – ลงทะเบียนระหว่างวันที่  11 – 31 พฤษภาคม 2561        – อบรม วันที่ 4 – 28  มิถุนายน 2561            >>  Click เพื่อลงทะเบียน หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและระเบียบการสอบ โครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST) วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

รายชื่อผู้เข้าสอบและระเบียบการสอบ โครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST) วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ห้องสอบ 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  …  สอบถามโทร 053 – 885868  >> Download ไฟล์รายชื่อผู้เข้าสอบและระเบียบการสอบ

ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายวิทยาศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายวิทยาศาสตร์       อบรมวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 รวม 10 ชั่วโมง (จำกัดจำนวนผู้เรียน 20 คน)        >> ลงทะเบียน                  ตรวจสอบรายชื่อ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายสังคมศาสตร์        อบรมวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 รวม 10 ชั่วโมง (จำกัดจำนวนผู้เรียน 20 คน)       >> ลงทะเบียน                     ตรวจสอบรายชื่อ