เตรียมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP

    วันพฤัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ..  Institute of International Education เข้าร่วมประชุมกับ ผศ. ดร. ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี  และว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย  สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นศูนย์ในการทดสอบดังกล่าว 

ประกาศปิดบางหลักสูตรโครงการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2560 (รอบที่ 2)

    ศูนย์ภาษาได้ทำการปิดหลักสูตรบางหลักสูตรของโครงการการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2560 (รอบที่ 2) เน่ืองจากมีผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ ดังนั้น หากนักศึกษาที่ลงชื่อไปแล้ว สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ตามหลักสูตรที่เปิดได้แน่นอนตามประกาศ ณ ปัจจุบัน ตรวจสอบและลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียนอบรม (Update)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้ – หลักสูตรการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS (4 Skills) สำหรับอาจารย์ จำนวน 48 ชั่วโมง โดยศูนย์ภาษาได้เชิญ Mr. Martin Gordon ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS มาเป็นเวลากว่า 14 ปี และเคยเป็นกรรมการผู้ให้คะแนนการสอบ IELTS (IELTS examiner) มาแล้ว มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยอบรมทุก ๆ วันศุกร์ เวลา 17.00 – 19.00 น. ห้อง 27045 เริ่มอบรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 20 ชั่วโมง อบรมโดย อ. พะเยา นุเสน อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก อบรมทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 12.00 …

Continue reading

แบบสอบถามเพื่อประเมินการอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 1 และ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

แบบสอบถามเพื่อประเมินการอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

    ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ผ่านมาลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตามขั้นตอน ดังนี้   ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือชื่อ-นามสกุล          Download >> ผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560         2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง         แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560         3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 …

Continue reading