ลงทะเบียนสอบ Pre Test (Language Achievement Test) ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2562

คำชี้แจง : สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ สอบระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) // —————————————————————————————————– // เลือกวิทยาเขต : – วิทยาเขตเวียงบัว – วิทยาเขตแม่ริม – วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน // —————————————————————————————————– // * นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สอบระหว่างวันที่ 9-25 กรกฎาคม 2562 (จะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆ นี้) ** นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สอบระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2562 (ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน) *** นักศึกษาชั้นปีที่ 4 …

Continue reading

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC

ศูนย์ภาษาจัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องสอบ INC-21 ชั้น 2 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ภาษาจัดอบรมให้กับนักศึกษาจำนวน 37 คน ที่สมัครสอบ TOEIC ก่อนสอบจริงในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 4 : ลงทะเบียนวันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2562)

ลงทะเบียน วันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2562 อบรม วันที่ 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562       >> ลงทะเบียน

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

อบรมวันจันทร์ – ศุกร์ / เวลา 10.00 – 12.00 น. ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562  อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เท่านั้น >> ลงทะเบียนอบรม รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม