รายชื่ออบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Update)

Download รายชื่ออบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking) รายชื่ออบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking) แยกตามหมู่เรียน » คณะครุศาสตร์ Sec 01 » คณะครุศาสตร์ Sec 02 » คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Sec 01 » คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Sec 02 » คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Sec 01 » คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Sec 02 » คณะเทคโนโลยีการเกษตร Sec 01 » คณะเทคโนโลยีการเกษตร Sec 02 » คณะวิทยาการจัดการ Sec 01 » คณะวิทยาการจัดการ Sec 02 » …

Continue reading

ภาพกิจกรรม English through Culture ประจำปี 2558

  ภาพกิจกรรม English through Culture ประจำปี 2558 [Show slideshow] 1 2 … 10 ►

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2557 (ภาพกิจกรรม)

      ศูนย์ภาษา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ 10 ชั่วโมง โดยเริ่มอบรมหลักสูตรแรกตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ศูนย์ภาษาได้เปิดหลักสูตรภาษาต่างๆ ประกอบด้วย ภาษาจีนเบื้องต้น 1 (Basic Chinese Language 1 ) ภาษาจีนเบื้องต้น 2 (Basic Chinese Language 2 )ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 (Basic Korean Language 1 ) เกาหลีเบื้องต้น 2 (Basic Korean Language 2 ) ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 (Basic Japanese Language 1 ) ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 (Basic Japanese Language 2 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร-เน้นการพูด …

Continue reading

หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศระยะสั้น 10 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2557

    ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญ อาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป สมัครเข้าอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 10 ชั่วโมง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2558  

ศูนย์ภาษาจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา

     ศูนย์ภาษาร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านการโรงแรมกับ Budapest Business School ประจำปีการศึกษา 2557 โดยศูนย์ภาษาจัดสอบทักษะการฟังโดยใช้ข้อสอบ TOEIC เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558