โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กับอาจารย์ บุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กับอาจารย์ บุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 อบรมหลักสูตรละ 20 ชั่วโมง เริ่มอบรมเมื่อวันอังคารที่ 24 พย. 2558 ที่ผ่านมา   ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด ทุกหลักสูตร

รายชื่อหลักสูตร รายชื่อผู้เรียน : อาจารย์ บุคลากร

รายชื่อหลักสูตร รายชื่อผู้เรียนโครงการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ บุคลากร 2558 แก้ไข :  1. ภาษาอาเซียน (พม่า) เริ่มเรียนวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2558  เป็นต้นไป 2. IELTS (Listening & Speaking) เริ่มเรียนวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559   Download รายชื่อ (Update ล่าสุด) .. หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 โทร. 053-885868

แบบประเมินโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2558

ตรวจสอบหมู่เรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (Download ตารางเรียน)

    ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบหมู่เรียน (Section) การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เมื่อตรวจสอบหมู่เรียนแล้ว ให้นักศึกษา Download ตารางเรียนภาษาอังกฤษ, ตารางอบรมโปรแกรม Tell Me More จาก Link ด้านล่างหน้าตรวจสอบ และให้นักศึกษาเข้าเรียนตามตาราง ดังนี้ – เรียนภาษาอังกฤษ วันละ 3 ชั่วโมง (เช้า-บ่าย ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง), 4 วัน/สัปดาห์ – อบรมโปรแกรม Tell Me More  วันละ 1.30 ชั่วโมง, 2 วัน/สัปดาห์ นักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้ารับการอบรมโปรแกรม Tell Me More ร้อยละ 100 จะได้รับผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) …

Continue reading

แบบประเมินหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 3/2557

แบบสอบถามเพื่อประเมินผลโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 / 2558