แบบประเมินออนไลน์

           แบบสอบถามเพื่อประเมินผลโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2558 [คลิก ที่รูปภาพเพื่อเริ่มทำแบบประเมิน]            

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา [Download ใบสมัคร]

           ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ 2 และระดับ 3 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาปริญญาเอกในการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้               – ระดับ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ 2 (จำนวน 30 ชั่วโมง/3,800 บาท)                เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2558                เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ห้องเรียน 27046               – ระดับ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ 3 (จำนวน 42 ชั่วโมง/4,800 บาท)                 เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม …

Continue reading

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking)

        ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตร 10 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น จำนวนทั้งหมด 13 ห้อง โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมดังนี้ – รุ่นที่ 1 ระดับ 1 จำนวน 11 ห้อง จัดระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 ห้องละ 35 คน รวมจำนวนนักศึกษา 350 คน – รุ่นที่ 2 ระดับ 1 จำนวน 7 ห้อง ระดับ 2 จำนวน 2 ห้อง …

Continue reading

รายชื่ออบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Update)

Download รายชื่ออบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking) รายชื่ออบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking) แยกตามหมู่เรียน » คณะครุศาสตร์ Sec 01 » คณะครุศาสตร์ Sec 02 » คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Sec 01 » คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Sec 02 » คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Sec 01 » คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Sec 02 » คณะเทคโนโลยีการเกษตร Sec 01 » คณะเทคโนโลยีการเกษตร Sec 02 » คณะวิทยาการจัดการ Sec 01 » คณะวิทยาการจัดการ Sec 02 » …

Continue reading

ภาพกิจกรรม English through Culture ประจำปี 2558

  ภาพกิจกรรม English through Culture ประจำปี 2558 [Show slideshow] 1 2 … 10 ►