ประกาศรายชื่อ, ห้องเรียน โครงการอบรมหลักสูตร Intensive TOEIC 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2562

ไฟล์รายชื่อนักศึกษา TOEIC-1

ลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตร Intensive TOEIC 2, 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์

อบรมวันละ 2 ช่วง เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (รวม 20 ชั่วโมง) หมู่เรียนละ 50 คน หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการยกเลิก ให้แจ้งข้อมูลชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตรและ Section ที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา โดยการพิมพ์ข้อความเท่านั้น ไม่ต้องถ่ายรูปหรือแคปหน้าจอ (Facebook.com/Language Center : CMRU ลงทะเบียน   > TOEIC 2         >> ไฟล์รายชื่อนักศึกษา (excel) – TOEIC 2 > TOEIC 3  

ประกาศรายชื่อ, ห้องเรียน โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 40 ชั่วโมง (CEFR) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562

ปิด Section 10, 20, 22, 26, 27 ในระบบลงทะเบียน เนื่องจากผู้ลงทะเบียนไม่ตามจำนวนที่สามารถเปิดได้ โดยให้นักศึกษาตรวจสอบหมู่เรียนที่ประกาศเปิดได้และนักศึกษาไม่เต็ม 40 คน และมาขอเพิ่มชื่อด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ในวัน/เวลา ราชการ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากที่ประกาศไปแล้ว ดังนี้       Section 2 จากห้อง 290610 เปลี่ยนเป็น 290135      Section 6 จากห้อง 29065 เปลี่ยนเป็น 29112      Section 8 จากห้อง 29068 เปลี่ยนเป็น 29117      Section 29 จากห้อง 29067 เปลี่ยนเป็น 29136   …

Continue reading

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 3 : ลงทะเบียนวันที่ 15 – 22 มีนาคม 2562)

การอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 3) สำหรับนักศึกษา ป. บัณฑิต และนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียน วันที่ 15 – 22 มีนาคม 2562 อบรม วันที่ 30 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2562 วันหยุด : 6-7 , 13-14 เมษายน และ 4-5 พฤษภาคม 2562   >> ลงท่ะเบียนอบรม

Thai courses for Foreigners/Overseas students

Course Description Application Form