ตรวจสอบรายชื่อ หมู่เรียน การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ไฟล์แก้ไขวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561)

ประกาศด่วน.. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2561 ตรวจสอบรายชื่อ, หมู่เรียน ใหม่ตามไฟล์ที่ปรับปรุงล่าสุด (11 กรกฎาคม 2561) เนื่องจากมีการยุบบางหมู่เรียน   >> Download File (11 กรกฎาคม 2561)        ตรวจสอบโดย ค้นหารายชื่อจาก รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ ให้มาติดต่อศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในคาบแรกของการอบรม เนื่องจากมีการทดสอบ Pre-Test    

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 5

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 5        – ลงทะเบียนระหว่างวันที่  11 – 31 พฤษภาคม 2561        – อบรม วันที่ 4 – 28  มิถุนายน 2561            >>  Click เพื่อลงทะเบียน หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและระเบียบการสอบ โครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST) วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

รายชื่อผู้เข้าสอบและระเบียบการสอบ โครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST) วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ห้องสอบ 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  …  สอบถามโทร 053 – 885868  >> Download ไฟล์รายชื่อผู้เข้าสอบและระเบียบการสอบ

ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายวิทยาศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายวิทยาศาสตร์       อบรมวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 รวม 10 ชั่วโมง (จำกัดจำนวนผู้เรียน 20 คน)        >> ลงทะเบียน                  ตรวจสอบรายชื่อ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายสังคมศาสตร์        อบรมวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 รวม 10 ชั่วโมง (จำกัดจำนวนผู้เรียน 20 คน)       >> ลงทะเบียน                     ตรวจสอบรายชื่อ

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบเรียบร้อยแล้ว

    ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP เรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้     1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click)     2. ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา     3. ศูนย์ภาษาจะแจ้งให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองต่อไป      : สอบถามโทร 053-885868