ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online

     ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) เลือกวัน/เวลา : รอบละ 50 คน เงื่อนไข : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมสาธิตการใช้โปรแกรมทุกคน นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตัวเองจาก เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรม หรือสอบถามจากเพื่อนได้ **   ประกาศ.. จะไม่มีการเพิ่มรอบอบรมสาธิตการใช้โปรแกรม Tell Me More เพิ่มแล้ว หากนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรมและมีความต้องเข้ารับการอบรมให้มาตรวจสอบที่นั่งว่างด้วยตัวเอง ณ ห้องอบรม ชั้น 4 อาคาร 27 ตามรอบอบรมที่ประกาศ .. หากมีที่นั่งว่าง สามารถเข้ารับการอบรมแทนที่ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน (โดยให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเข้าก่อน)  ** วันจันทร์ที่ …

Continue reading

Jun 09 2017

ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนรอบ 12 – 15 มิถุนายน 2560

ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนรอบ 12 – 15 มิถุนายน 2560 คลิก !! วิธีการตรวจสอบรายชื่อ ให้นักศึกษา Download file PDF ให้นักศึกษากด Ctrl + F มีช่องสีเหลี่ยมเล็ก ๆ ด้านบนขวา ให้นักศึกษาใส่รหัสนักศึกษากดไป กด Enter     

ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เรียนวันที่ 19-30 มิถุนายน 2560)

    ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เรียนวันที่ 19-30 มิถุนายน 2560) รับจำนวนจำกัด Section ละ 30-45 คนเท่านั้น สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาที่เข้าเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับคะแนนหน่วยกิตกิจกรรมหลักสูตรละ 6 หน่วยกิต และวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา       สอบถามโทร. 053-885868 ⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐  ⇑⇑⇑⇑⇑ ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ เลือกตามหลักสูตรเพื่อลงทะเบียน Listening and Speaking           – รายชื่อลงทะเบียน English through Movies           – รายชื่อลงทะเบียน English through …

Continue reading

ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน (5 – 8 มิถุนายน 2560)

  ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียน รอบ 5 – 8 มิถุนายน 2560 คลิก !!

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ-กำหนดการโครงการ SEA-Teacher Project 2560

      ประกาศรายชื่อ และกำหนดการสอบคัดเลือก (Click for Download)