ลงทะเบียน โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์)

ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 26 เมษายน 2562 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยลงทะเบียนตามชั้นปี ดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 40 ชั่วโมง (CEFR) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ลงทะเบียนโครงการอบรหลักสูตร Intensive TOEIC 1 (20 ชั่วโมง) , Intensive TOEIC 2 (20 ชั่วโมง) และ Intensive TOEIC 3 (20 ชั่วโมง) …

Continue reading

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ แต่งกายชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดง มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการแก้ไข/ลบ ข้อมูลให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อม ชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา วัน/เวลาที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา เท่านั้น (Facebook.com/Language Center : CMRU) วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา ห้องสอบ : ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) 9.30-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ 13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา ห้องสอบ : …

Continue reading

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ ปีการศึกษา 2561

ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ แต่งกายชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดง มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการแก้ไข/ลบ ข้อมูลให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อม ชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา วัน/เวลาที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา เท่านั้น (Facebook.com/Language Center : CMRU) วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา ห้องสอบ : ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) 9.00 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 13.00 – 15.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 16.00 – 18.30 …

Continue reading

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 2 : ลงทะเบียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2562)

การอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 3) ลงทะเบียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2562 อบรม วันที่ 18 มีนาคม – 3 เมษายน 2562  >> ลงท่ะเบียนอบรม

ลงทะเบียนสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 (วิทยาเขตเวียงบัว และศูนย์แม่ริม)

สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ ลงทะเบียนสอบโดยเลือกเวลาเพื่อลงทะเบียน วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบพิเศษ) เวลา ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) 9.30-10.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 10.30-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 11.30-12.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 13.00-14.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ 14.00-15.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ ********************************************************************************************* วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา …

Continue reading