โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

: กำหนดการสอบครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 มี 2 รอบ รอบละ 30 คนรอบเช้า 09.00-11.30 น.  รายงานตัว 8.30 น.รอบบ่าย 13.00-15.30 น.  รายงานตัว 12.30 น. ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 มี 2 รอบ รอบละ 30 คนรอบเช้า 09.00-11.30 น.  รายงานตัว 8.30 น.รอบบ่าย 13.00-15.30 น.  รายงานตัว 12.30 น. : อัตราค่าสมัครสอบ1. ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 900 บาท2. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,200 บาท (ออกในนามมหาวิทยาลัย)3. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ …

Continue reading

ลงทะเบียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564 – รอบที่ 2: อบรมระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564

: ลงทะเบียน วันที่ 1 – 15 เมษายน 2564: อบรมระหว่าง วันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564: ลงทะเบียนฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่าย: รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน: งดเรียน วันหยุดนักขัตฤกษ์: เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 25 คนขึ้นไป: นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox ที่ www.facebook.com/LCCMRU >> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง <<

โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ศูนย์ภาษาจัดโครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยนักศึกษาจะได้ใช้โปรแกรมสำหรับฝึกภาษาจำนวน 3 โปรแกรม ได้แก่1)  Neo Plus2)  Speexx  3)  EDO (English Discoveries Online) นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยกิจกรรม 4 หน่วยกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ หมายเหตุ  : วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน ดำเนินการผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/j/6919196105) รับสมัครนักศึกษา จำนวน 20 คน เท่านั้น สนใจสมัคร/สอบถามได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27    โทร. 086 1875587  หรือ Inbox : Facebook/Language Center : CMRU

ใบสมัครสอบ TOEIC ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

>> Downlod ใบสมัครสอบ TOEIC

ลงทะเบียน หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) ระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564

: ลงทะเบียน วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564: อบรมระหว่าง วันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2564: ชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 50 บาท ที่สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ห้อง 27048 หลังจากลงทะเบียนออนไลน์แล้ว: รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน: งดเรียน วันหยุดนักขัตฤกษ์: เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป: นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox ที่ www.facebook.com/LCCMRU >> ลงทะเบียน อบรมภาษาต่างประเทศ 20 ชั่วโมง <<