กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษา ประจำปี 2564

: ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าของแต่ละรอบประมาณ 15 วัน ก่อนวันเริ่มอบรม ทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา: รับจำนวนจำกัด หมู่เรียนละ 50 คน: เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป: งดเรียน ตามวันหยุดนักขัตฤกษ์: นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา Downoad : >> ตารางการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระยะสั้น 20 ชั่วโมง >> ตารางการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) ระยะสั้น 20 ชั่วโมง

ลงทะเบียน อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564

: ลงทะเบียน วันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 : อบรมระหว่าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2564 : รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน : งดเรียน ดังนี้ – วัน12 ก.พ. วันตรุษจีน, 26 ก.พ. วันมาฆบูชา, 11 – 19 มี.ค. สอบปลายภาค, 26 มี.ค. งานประเพณีไหว้พระธาตุ : เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป : นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา                   …

Continue reading

เบอร์โทร ติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษา (053 885866-68) ขัดข้อง ใช้ไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา สามารถติดต่อตามได้ตามเบอร์โทร ดังนี้ คุณชิสา บุญเจริญ โทร. 082 1945518– งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น– หน่วยกิตกิจกรรม– โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คุณสุวัฒน์ ดวงทอง โทร. 089 4310011– งานนโยบายและแผน– โปรแกรม Tell Me More Online คุณสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร โทร. 086 1875587– งานธุรการ– งานการเงิน คุณวรวลัญช์ ธิปาแก้ว โทร. 096 0169409– สอบ HSK HSKK– สอบ TOEIC– สอบ GEP TEST– สอบ CMRU TEP

กำหนดการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ประจำปี 2564

>> Download ใบสมัครสอบ >> Download ตารางสอบ

ลงทะเบียน อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 7)

ลงทะเบียน วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 อบรมระหว่าง วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563 รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน นักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาต้องเข้าใช้โปรแกรม TELL ME MORE อย่างต่ำ 10 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา >> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง รอบที่ 7 <<