โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษภาคเหนือ (Boot Camp)

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ท่าน ดร.วรศักดิ์ วัชรกำจร หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มาตรวจสอบความพร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นที่ตั้งสถานที่ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษภาคเหนือ  (Boot Camp) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัตน์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และ ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้การตอนรับ