การอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2557 (ภาพกิจกรรม)

      ศูนย์ภาษา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ 10 ชั่วโมง โดยเริ่มอบรมหลักสูตรแรกตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ศูนย์ภาษาได้เปิดหลักสูตรภาษาต่างๆ ประกอบด้วย ภาษาจีนเบื้องต้น 1 (Basic Chinese Language 1 ) ภาษาจีนเบื้องต้น 2 (Basic Chinese Language 2 )ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 (Basic Korean Language 1 ) เกาหลีเบื้องต้น 2 (Basic Korean Language 2 ) ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 (Basic Japanese Language 1 ) ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 (Basic Japanese Language 2 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร-เน้นการพูด การฟัง (English for Communication – Speaking and Listening) ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Grammar) และหลักสูตรการแปลเบื้องต้น (Basic English for Translation) และในภาคเรียนนี้ยังเปิดหลักสูตรสำหรับอาจารย์และบุคลากรโดยเฉพาะ คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การพูด-การฟัง) English for Communication  (Speaking-Listening) และหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS สำหรับอาจารย์ โดยทุกหลักสูตรได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปมาสมัครอบรมเป็นจำนวนมาก สำหรับท่านที่พลาดโอกาสไม่ได้สมัครอบรมในภาคเรียนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศของศูนย์ภาษาในภาคเรียนต่อไปได้ทาง Facebook ศูนย์ภาษา บอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์ภาษา และ www.lc.cmru.ac.th

ภาพกิจกรรม

Basic Japanese Language 1 – วันเสาร์ อาทิตย์

Basic Korean Language 1 – วันเสาร์ อาทิตย์

Preparation for IELTS – วันเสาร์

English for Communication (Speaking – Listening) Section 1 – วันอังคาร พุธ

English for Communication (Speaking – Listening) Section 2 – วันอังคาร พุธ

Basic English Grammar – วันอังคาร พฤหัสบดี

Basic Chinese Language 1 – วันอังคาร พฤหัสบดี

Basic Chinese Language 1 – วันพุธ ศุกร์

Basic English for Translation – วันพุธ ศุกร์

English for Communication (Speaking – Listening) สำหรับอาจารย์ – วันพฤหัสบดี ศุกร์

English for Communication (Speaking – Listening) สำหรับบุคลากร – วันพุธ ศุกร์